Allmäna regler vid Botkyrka båtklubb

1.HAMNKAPTENEN

Hamnkaptenen utför uppdrag som av klubbens styrelse beslutats.

Hamnkaptenen anvisar bryggplats, uppläggningsplats, upprättar nattvakts
listor samt sköter den dagliga driften och underhållet på klubben.


Hamnkaptenen äger rätt att, efter styrelsebeslut, flytta medlems båt eller egendom som inte flyttats eller avhämtats efter uppmaning. Hamnkaptenen äger rätt att efter styrelsebeslut omfördela båtplatser i sjön och på land. 

2.FORDONSTRAFIK OCH PARKERING 

Högsta hastighet 5 km/tim råder inom hela klubbområdet. 

I samband med sjösättning och torrsättning är biltrafik förbjuden inom hela klubbområdet. 

3.OBLIGATORISK FÖRSÄKRING 

För att få ha sin båt inom botkyrka båtklubb måste båtägaren ovillkorligen ha sin båt minst ansvarsförsäkrad. Botkyrka båtklubb ansvarar ej för skador som drabbar person eller egendom som uppstår genom egen eller annans verksamhet inom klubbområdet. 

4.BÅTTRAFIK 

I sjön kring hela båtklubbsområdet råder särskild av klubben beslutad hastighetsbegränsning. Maxhastigheten är 3 knop. Dock anpassas hastigheten så att ingen olägenhet, exempelvis svallvågor, uppstår för andra båtägare.   

Båtbottenfärg: Från och med våren 2018 får inga båtar sjösättas som har giftig båtbottenfärg. Båtar som har sanerats och enbart har behandlats med en hård biocidfri epoxifärg får sjösättas.  

5.BÅTÄGARES SKYLDIGHET 

Medlem har skyldighet att göra 8 timmar arbetsplikt. 

Medlem har rätt att tillgodoräkna sig 2 timmar arbetsplikt om man deltar i minst två medlemsmöten 

Medlem med båtplats är skyldig att närvara vid städdag upptagning samt sjösättning.

Du har själv ansvar för dig och dina ägodelar, bil, båt, din båtplats och vad som kan förorsakas av dig eller din båt på kajer, bryggor eller på båtklubbens egendom. Det åligger dig att ha dig, och din egendom betryggande försäkrad. 

Av hamnkaptenen anvisad båtplats är inte personlig och får inte uthyras eller utlånas av båtägaren. 

Det är båtägarens skyldighet att båten inte har giftig bottenfärg, Båtar med sådan färg får inte sjösättas, båtar får sjösättas endast om de är sanerade och enbart är behandlade med en biocidfri hård epoxi. 

Alla båtar inom båtklubben skall vara försedda med Botkyrka båtklubbs märke. 

Det åligger dig att ha din båt och båtplats i prydligt skick 

Det åligger dig att ha din båt under erforderlig uppsikt vinter- som sommartid samt kontrollera bommar och förtöjningar. 

Båt ska vara förtöjd med fjädrande förtöjning. 

Det åligger dig att vid sjösättning och torrsättning visa var lyftbanden skall placeras, det är du som har ansvaret för din båt och tillhörande utrustning. 

Det åligger dig att underrätta ditt försäkringsbolag om skada uppstår i samband med sjö- och torrsättning. 

Båtägare har ansvar även för försåld båt intill dess att båten har lämnat båtklubben eller att nya ägaren fått medlemskap i Botkyrka båtklubb. Båtplats får inte överlämnas till ny ägare i samband med båtförsäljning utan att först fråga styrelsen. 

6. JOLLAR 

Jollar får inte förtöjas intill båt vid bryggplats eller förvaras på bryggan. Vid vinterförvaring på land skall jolle placeras i för jolle avsedd ställning eller under respektive båt.  

7.SJÖSÄTTNING OCH TORRSÄTTNING 

Årsmötet beslutar torr- och sjösättningsdatum. 

Torr- och sjösättningsdatum kan ändras av styrelsen och meddelas senast 14 dagar innan.  

Mot extra avgift som fastläggs på årsmötet kan torr- och sjösättning ske på andra tider enligt överenskommelse med Styrelsen.  

Isfria platser i sjön, elförbrukning för vinterförtöjning sker enligt fast avgift beslutad av årsmötet. 

Båtar som ska vara kvar på land under sommaren ska ha styrelsens tillstånd samt båtar som av styrelsen inte får sjösättas på grund av bottenfärg debiteras en av årsmötet fastställd avgift. Båt eller utrustning som ligger kvar på klubbområdet i strid med klubbens stadgar eller regler debiteras en av årsmötet fastställd veckoavgift. Båtägaren ska teckna ett tidsbundet upplåtelseavtal med klubben.  

 

8.TORRSÄTTNINGSPLATS 

Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av Hamnkaptenen. 

Båtar skall vara täckta under torrsättning, täckningen skall vara effektiv och prydlig och får inte skjuta utanför båten med mer än 35 cm på vardera sidan. Täckningen får ej surras i stöttorna. 

Torrsättningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig. 

Torrsättningsplatsen skall en vecka eftersjösättningsdagen vara noga städad.  

9.AVFALLSHANTERING 

Hushållsavfall skall medtas hem. Batterier ska medtas av båtägare och slängas på återvinningsstationer. 

Övriga avfall ska hanteras enligt klubbens regler och därför avsedda kärl eller medtas.  

10.EL 

Endast godkänt och skyddsjordad materiel får användas. 

Underhållsladdning av batterier på land kräver tillstånd av Hamnkaptenen.  

11.PALLNINGSMATERIAL  

Pallningsmaterial skall vara så dimensionerat så det även håller för snöbelastning. Hamnkaptenen har rätt att underkänna pallning och beordra rättelse eller sjösättning på båtägarens bekostnad. 

Pallningsmaterial, vaggor, m.m buntas ihop och förvaras på anvisad plats, samt märks tydligt med namn och medlemsnummer även vagnar ska vara märkta. Material som ej skall förvaras på klubben skall vara bortforslat senast
1 vecka efter sjösättning. Båtägaren har alltid ansvar för sitt material.
 

Ej omhändertaget material flyttas eller bortforslas från klubbområdet på båtägarens bekostnad. Vagnar ska stå på anvisad plats. Vagn/båtägaren ska klippa gräs och hålla god ordning runt och under vagnen. 

12.KAJER / BRYGGOR 

Servicebryggan och kajer får användas vid av- och pålastning, dock aldrig mer än högst 1 timme. Vid behov av att ligga långsides vid kaj/brygga för att utföra t.ex. arbete med båten skall plats anvisas och tillstånd inhämtas från hamnkapten.  

13.KLUBBHUS 

Man ska städa diska och hålla rent efter sig själv när man varit i klubbens lokaler. 

Rökning och husdjur är inte tillåtet inne i klubbens lokaler. 

När man går vakt ska man städa Grönan, samt toaletterna och duschrummet, klubben står för städmatrial.  

Klubbhuset eller klubbområdet får inte användas för privata fester med utomstående folk som inte har medlemskap i klubben, utan att i god tid innan har fått tillståndav styrelsen.  

14.FISKE 

Fiskeförbud råder för kastspö inom hela klubbområdet 

15.HUNDAR 

Hunden skall hållas kopplad inom klubbområdet 

16.SKADOR OCH ÅVERKAN 

Skador och åverkan som upptäcks inom klubbområdet skall snarast anmälas till Hamnkaptenen eller någon övrig inom styrelsen. 

17.OBEHÖRIGA INOM KLUBBOMRÅDET 

Vid in- och utpassering genom grindarna ansvarar medlemmen att inga obehöriga kommer in på klubbområdet. Medlem ansvarar för att medlems sällskap eller besökande följer de bestämmelser som gäller inom klubbområdet. 

18.UTESLUTNING 

Medlem som inte följer klubbens stadgar och regler kan komma att uteslutas ur klubben.