MILJÖPLAN – (BBK) BOTKYRKA BÅTKLUBB.

Botkyrka Båtklubbs miljöplan har tillkommit för allas trevnad, samt för minska risken att bryta mot lagar, få miljöförelägganden och i värsta fall böter. Miljöplanen omfattar en MILJÖPOLICY, MILJÖREGLER samt RUTINER VID MILJÖOLYCKA. 
 

 

MILJÖPOLICY  

Botkyrka Båtklubb är en ideell förening som ligger vackert belägen vid Albysjöns västra sida med en unik utsikt över Flottsbrobadet och Myrstuguberget. Inloppet till Albysjön går från Mälaren under Fittjabron och Vårbybron. Vattnet som vi färdas på utgör även vårt dricksvatten till oss och till 1miljon personer i Stockholmsområdet det skall vi vara rädda om.  

 

Vårt mål är att främja ett hållbart båtliv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt för att minimera 

påverkan på miljön och den marina miljön. BBK:s Miljöplan kommer att kommuniceras till nuvarande och blivande medlemmar. 

 

Botkyrka båtklubb vill förmedla, traditioner, säkerhet på sjön samt kunskap om miljön i 

havet och genom ständiga förbättringar följa miljölagar och ha en god kommunikation med kommunen. 

 
 
Ansvar och skyldigheter 

 • BBK medlem och icke medlem på klubbens område är skyldig att ta reda på, känna
  till samt följa BBKs miljöplan. 
 • Så långt det är ekonomiskt och tekniskt möjligt, ska Botkyrka Båtklubb och dess medlemmar sträva efter att använda de mest miljövänliga alternativen på kommunens arrenderade mark t.ex. vid markarbeten, renoveringar av bryggor och byggnader, samt vid motorkonservering, val av kemikalier, oljor och bränslen för medlemarsbåtar. 
 • Tomgångskörning för varmkörning av motorer eller för att ladda batterier bör undvikas.
 • Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal samt vara informerad om BBK:s rutiner vid miljöolycka.
 • Vid upprepad försummelse riskerar medlemskapet upphöra.

 

MILJÖREGLER 

Undervattensskrov 

 • Medlems båt skall vara skrovren, fri från bottenfärg det vill säga endast båtar med ren gelcoat eller målade med epoxifärg är godkända i BBK med undantag för träbåtar.
 • Det är idag inte tillåtet att avlägsna giftig bottenfärg på BBK område utan detta bör ske på lämplig plats avsedd för att säkerhetsställa omhändertagandet av all giftig miljöfarlig bottenfärg samt förhindra skador på medlemmar hälsa och miljön.
 • Från och med våren 2018 får inga båtar sjösättas som har giftig båtbottenfärg. Båtar som har sanerats och enbart har behandlats med en hård biocidfri epoxifärg får sjösättas.  

 

  
Motorkonservering, arbeten och vinterförvaring 

 • Medlem skall inom BBK område minimera spill av oljor, bränslen, glykol och kemikalier till mark och vatten.
 • Uttjänt glykol tas med av enskild medlem till godkänd återvinningscentral.
 • Burkar och dunkar för kemikalier, fett, oljor och bränslen, får ej lämnas kvar på marken efter sjösättning av båt.
 • Spilloljor töms i avsett oljefat som finns på klubbens miljöstation. 
 • Oljefilter får inte lämnas kvar vid oljefilterbehållaren, oljefiltret tas med av enskild medlem till godkänd återvinningscentral.
 • Uttjänta motorer, motordelar, batterier och motorpackningar transporteras till godkänd återvinningscentral av enskild medlem.
 • Vid gräsklippning och andra arbeten på klubbensområde skall om möjligt miljöbränsle typ: alkylatbensin användas.

 

AVFALL 

BBK Medlemmar ska omhänderta avfall, farligt avfall och följa Transportstyrelsens och Botkyrka kommuns rekommendationer 

 • Hushållsavfall från båtar efter sjösättning till och med upptagning läggs i den gröna sopbehållaren vid miljöstationen.
 • Sopbehållaren vid miljöstationen är endast avsedd för hushållssopor. Vid fel eller brister på sophanteringen anmäls detta omgående till någon i styrelsen.
 • Varje medlem ska hålla rent och snyggt på sommar och vinterplats. Samt ska omhänderta eget farligt avfall, som lämnas till godkänd återvinningscentral. 
 • Det är inte tillåtet att lämna avfall, skräp, farligt avfall vid BBK:s miljöstation detta hänvisas till lämplig återvinningscentral, se anslag vid BBK:s miljöstation.
 • Latrintömning i vattnet från båtar är enligt lag ej tillåtet. Latrintömning hänvisas till toatömningsstationen i hamnen. Vid fel eller brister på toatömningsstationen anmäls detta omgående till någon i styrelsen.

 

FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall tas om hand och transporteras som vanligt, till någon godkänd kommunal återvinningscentral.


Exempel på Farligt avfall är följande:  

 • Tomburkar, förpackningar med rester från: 
 • Kemiska rengöringsmedel, Färger, Lack, Limrester, Thinner, Lacknafta, Penseltvätt, 
 • Bensin m.m. Elektronik: Allt med kablar, beg. Instrument, datorer, navigatorer, radioapparater, batteriladdare, batterier, lysrör, lågenergilampor, LED lampor mm. 
 • Begagnade motordelar: Motorer, oljefilter, bränslefilter-och tankar  

 

 • Spillolja: Endast motorolja, växellådsolja, hydraulolja och annan spillolja samt små kvantiteter av diesel från medlemmars båtar i BBK får hällas i oljefatet vid miljöstationen. 
 • Vid fel eller brister på hanteringen av spillolja anmäls detta omgående till någon i styrelsen. 

 

Uttjänta och kasserade båtar

 • Ägaren eller dödsbo ansvarar i förekommande fall för kostnaden av bortforsling och skrotning av båten. 

 

 

RUTINER VID MILJÖOLYCKA 

Utsläpp på Land 

 • Saneringsmedel ABSOL eller liknande finns vid miljöstationen för spill till mark av tex

oljor, glykol, lösningsmedel, färg och syror m m. 

 • Strö ut saneringsmedlet på utsläppet låt det suga upp ordentligt. Gräv senare upp den förorenade marken, (miljöfarligt avfall) och förvara i ett lämpligt kärl för omhändertagande. 
 • Vid utsläpp av bränslen eller glykol eller andra kemiska produkter anmäler du till Botkyrka kommun 08-530 610 00.
 • Vid större utsläpp larma "Räddningstjänsten"på telefon 112.
 • Samtliga händelser skameddelas till klubbens miljöansvarige eller någon i styrelsen.

 

Utsläpp i Sjön 

 • Absorberingsläns finns vid Grönas altan i en stor plastlåda. Denna länsa som är 25meter används för att begränsa utsläppet samt att absorbera oljeutsläppet, mer instruktioner om handhavandet finns i lådan.
 • Försök begränsa spridningen och Larma myndigheter.
 • Vid avslutat arbete omhänderta ”den förorenade länsen”, som miljöfarligt avfall och örvara i ett lämpligt kärl för omhändertagande

Vid stora utsläpp eller sjunken båt larma:  

 • Kustbevakningens Ledningscentral e-post: lc@kustbevakningen.se, tel: 0776-70 60 00 eller Räddningstjänsten tel: 112. Samt kontakta Botkyrka kommun 08-530 610 00. Du kommer till ett knappval. Välj 2 för larmcentralen. 
 • Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarig eller någon i styrelsen


BBK:s MILJÖPLAN ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov. 

 

 

Kontaktpersoner 

 

Ordförande, Vice ordförande 

Lars Thörnvall, telefon: 073-0575074
lars.thornvall@gmail.com
Mikael Olofsson, telefon: 070-9943067 

Micke.ollesson@gmail.com 

 

 

Hamnkapten, Miljöansvarig 

Mikael Winbladh telefon: 070-4956771
mickewinbladh@gmail.com

Anders Stensland, telefon: 076-7727772 

andersstensland@hotmail.com 


Uppdaterad 2023-09-30